Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      18/08/2019
TG GT 8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h
1Cảng Tiên Châu.HTL08:54122122122122122122122122122122122122122122