Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      13/11/2019
TG GT 3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
1Cảng Tiên Châu.HTL03:1070707076961121151131069683717070