Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1Cảng Tiên Châu.HTL12:387472726967676767676767676767
2Cảng Tiên ChâuHTL00:3619